ආදරවන්තයින්ගේ දිනය අදයි – ඩීන්ස් පාර මල්වලින් හැඩ වෙයි (VIDEO)

Share

ආදරය සහ සෙනෙහස අගය කෙරෙන ආදරවන්තයින්ගේ දිනය අදයි.

නමුත් අද ආදරවන්තයින්ගේ දිනය වෙළඳපොළ තුළ අලෙවි වන වාණිජ භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙලා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News