සෙනගාලයේ ජනපතිවරණයේ ජය Bassirou Diomaye Faye ට

Share

සෙනගාලයේ විපක්ෂ නායක Bassirou Diomaye Faye එරට ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

ඒ 53.7% ඡන්ද ප්‍රථිපලයක් ලබා ගනිමිනු යි.

Read more

Local News