ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අලුත් විශ්වාසය

Share

ශ්‍රී ලංකාව දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇති ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණවල ඵලදරීමක් දැක්නට ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පවසනවා.

වාණිජ ණය හිමියන් සමග එකගතාවයකට එළඹිමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වෙතයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සිය විශ්වාසය පලකර තිබෙනවා.

Read more

Local News