ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

Share


ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read more

Local News