සංචාරකයින් සඳහා e-Visa ක්‍රමය අද සිට

Share

සංචාරකයින් සඳහා පමණක් අද (17) සිට “ඊ වීසා” ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම නිවේදනය පහතින්,

Read more

Local News