නිදහස් පක්ෂ අර්බුදය ගැන මැතිවරණ කොමිසම අද සාකච්ඡාවක

Share

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වත්මන් අර්බුදය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසම අද (18) සාකච්ඡාවක නිරත වනවා.

ඒ නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ශවයන් මැතිවරණ කොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු පදනම් කර ගෙනයි.

Read more

Local News