ජගත් මිහිතල දිනය අදයි

Share

ජගත් මිහිතල දිනය අදට (22) යෙදී තිබෙනවා.

මෙවර ජගත් මිහිතල දින තේමාව වන්නේ “මිහිතලය සහ ප්ලාස්ටික්” යන්නයි.

ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් මිනිසාගේ සහ පාරිසරික සෞඛ්‍යයට ඇති කරන අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමයි එහි අරමුණ වී ඇත්තේ.

Read more

Local News