විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක වැඩවර්ජනය අදත් (VIDEO)

Share

වැටුප් ප්‍රශ්නය ඇතුළු ගැටලු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් ආරම්භ කළ අඛන්ඩ වැඩ වර්ජනය අදත් (07) ක්‍රියාත්මකයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News