ග්‍රාම නිලධාරීන් අද සිට ලෙඩ වෙයි (VIDEO)

Share

ග්‍රාම නිලධාරීන් ද අද (14) සිට දින 3ක කාලයක් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින්.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News