විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවක වර්ජනය 19 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි

Share

වැටුප් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් ආරම්භ කළ අඛන්ඩ වර්ජනය අදත් (20) ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ 19 වන දිනටයි.

Read more

Local News