ආර්ථික පරිවර්තන සහ රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට (VIDEO)

Share

ආර්ථික පරිවර්තන සහ රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත අද (22) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

මේ අතර විසි දෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදන පනත් කෙටුම්පත ද අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම මැතිවරණ සංශෝදන පනත් කෙටුම්පත ද අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News