අද දින ධාවනය කිරීමට සැළසුම් කරඇති දුම්රියන්

Share

අද (10) දින කාර්යාලවලට පැමිණෙන පිරිස් සඳහා පහත පරිදි දුම්රිය ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

Read more

Local News