දුම්රිය වර්ජනය 4වන දිනටත් (VIDEO)

Share

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට අදට දින 4ක් ගතවනවා.

මේ නිසා අදත් ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පවත් සිටියා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News