හෙට පාසල් පැවැත්වීම ගැන නිවේදනයක්

Share

හෙට (24) පාසල් කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

Read more

Local News