අද සිට පොල් 65යි

අද (02) සිට පොල් අලෙවි මණ්ඩලය රුපියල් 65 බැගින් වූ මිල ගණන් යටතේ නගර වලට පැමිණ පොල් අලෙවි කිරිමට පියවර ගන්නා බව පොල් අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.