පාකිස්තානය කඩුලු 9යි

Share

පාකිස්තාන කණ්ඩායම කඩුලු 9යි. ලකුණු 246යි.

පාකිස්තානයට දෙවෙනි ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් 1ක කඩුල්ලක් පමණක් අතැතිව ලකුණු 71ක් ලබා ගත යුතුයි.

Read more

Local News