මුදල් ගමන් මල්ලේ සඟවාගෙන අා කාන්තාවක්

Share

ගුවන් තොටුපල රේගුව පැවසුවේ චෙන්නායි සිට ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක් තම ගමන් මල්ලේ සඟවාගෙන ආ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

Read more

Local News