විජේදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යංශයන්ට සමුදෙයි!

Share

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යධුයෙන් ඉවත් කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා එම අමාත්‍යාංශ වෙත පැමිණ සේවකයන් හා කතා කිරීමෙන් පසුව අමාත්‍යාංශයෙන් සමුගත්තේය.

Image Credits: Ada News
Image Credits: Ada News
Image Credits: Ada News
Via: Ada News

Read more

Local News