රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහන සැලසීමට කටයුතු කරන බව ජනපති කියයි

 

 

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ සියලුම අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට සුදානම් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලින් රජය දුවන බවත්, සියලුම වැටුප් හා දීමනා ලබාදෙන්නේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලින් බව ජනපති වැඩිදුරටත් පවසයි.