09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය රංජිත් සියඹලාපිටියට

09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය සඳහා රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා තෝරා පත් කර ගෙන තිබේ.

 

නව පාර්ලිමේනතුවේ කතානායක ධුරය සඳහා පත් වූයේ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ය.