පුරන් වූ ඉඩම් වගා කිරීමට වැඩපිළිවෙළක්

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහය ලබා හෝ පුරන් වූ ඉඩම් වගා කිරීමට අවදානය යොමුවී ඇතැයි වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසයි.

 

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඒ හරහා අදාළ ඉඩම් ජාතික නිෂ්පාදනයට හවුල් කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.