කුරුණෑගල නගරාධිපති අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක්

කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා ඇතුළු සැකකරුවන් 05 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිකුත් කළ වරෙන්තු නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වමින් අභියාචනාධිකරණයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.