රංජන්ට එරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු විභාගය අවසන් වෙයි

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකට එරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු විභාගය අවසන් කර තිබේ.