දිවයින පුරා විදුලිය බිඳවැටීමට හේතුව

දිවයින පුරා විදුලිය බිඳවැටීමට හේතුව සේවක අත්වැරැදීමක් බව හෙළි වී තිබේ.

 

ඒ, විදුලිය බිඳවැටීම සම්බන්ද විමර්ශන කමිටු වාර්තාව අනුවයි.

එම වාර්තාව අද අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.