කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය හෙට සිට වසා දමයි

කැලණිය සරසවිය හෙට සිට වසා දමන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොම්සම සදහන් කරයි

 

නේවාසිකාගාර සිසුන් හැකි ඉක්මණින් ඉන් ඉවත්ව යන ලෙස වැඩ්දුරටත් සදහන් කරයි