වේයන්ගොඩටත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවයි

වේයන්ගොඩටත් නැවත දැනුම්දෙනතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙන බව යුද හමුදාපති පවසයි