සීදුවටත් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරිනීතිය පනවයි

සීදුවටත් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරිනීතිය පනවයිසීදුවටත් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරිනීතිය පනවන බව යුද හමුදාපති ශවේන්දු සිල්වා මහතා පැවසීය.