බදියුදීන්ට විදෙස් ගමන් තහනමක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ට විදෙස් ගමන් තහනමක් නිකුත් කර තිබේ.

 

නැවත දැනුම් දෙනතුරු ඔහුගේ සියලු විදෙස් ගමන් අවලංගු වනු ඇත.