මිනුවන්ගොඩ හුදකලා කළ තවත් ගම් 3ක්

අද (15) උදෑසන සිට මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් ගැනිහිමුල්ල, පේරලන්දවත්ත, සහ හැලකන්දන යන ගම්මාන තුන හුදකලා කර තිබේ.