බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට ලබා දෙන මානසික සහනය

අද සිට බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට සිය පවුලේ ඥාතීන් සමග දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ​සලසා දෙන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

 

පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රැඳවියන්ට මානසික සහනයක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් මෙම පියවර ගත් බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව විනාඩි 3ක කාලයක් පවුලේ සාමාජිකයින් සමග තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට රැඳවියන්ට අවස්ථාව හිමි වන අතර පවතින කොරෝනා වෙෙරස තත්ත්වය පහව යන තුරු මෙම අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.