අද කොරෝනා රෝගින් 609ක් වාර්තා වෙයි

අද කොරෝනා රෝගින් 609ක් වාර්තා වෙයි.

 

ඉන් 496ක් පෑලියගොඩ මාධ්‍ය වෙළඳ සැලේ බව සඳහන්.