හැටන් නගරය හුදකලා කෙරේ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හැටන් නගරය හුදකලා කරනු ලබන බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කළේය.