බස්නාහිර පළාත තුල සිටින පුද්ගලයින් පිටත නොයන්නැයි හමුදාපතිගෙන් ඉල්ලීමක්

සති අන්තයේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ ගම්පහ කළුතර සිටින අයගෙන් හමුදාපති ඉල්ලිමක් කරයි

 

ඒ අදාල නගරයෙන් පිටත නොයන ලෙසයි