රිජ්වේ ළමා රෝහලෙන් දැනුම් දීමක්

රිජ්වේ ළමා රෝහලෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් 19 රෝගීන් පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරම්න් පැහැදිලි කර තිබේ.