ඊයේ වාර්තා වූ ගණේමුල්ලේ කොරෝනා මරණය ගැන නිවේදනයක්

ඊයේ දින වාර්තා වූ ගණේමුල්ල ප්‍රදේශයේ කොරෝනා මරණය ගැන නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

අදාල නිවේදනය පහතින්

No description available.