අද දින වාර්තා වු කොරෝනා රෝගීන් ගණන 356 ක්

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 184 ක් වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව අද දිනය තුල කොරෝනා රෝගීන් 356 ක් වාර්තා වී තිබේ.