තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වි තිබේ.