2021 අයවැය සම්පූර්ණ කතාව

2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළ අයවැය ප්‍රකාශය මුදල් අමාත්‍ය හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණි.

 

ඒ අනුව මෙවර 2021 අයවැය සම්පූර්ණ කතාව පහතින්