ජාතික ලේඛනාගාරයේ මහජන සේවා සීමා කෙරේ

ජාතික ලේඛනාගාරයේ මහජන සේවා සීමා කර තිබේ.

 

සිය සේවා ලබා ගැනීම සඳහා කාර්යාල වෙත පැමිණිමට පෙර දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කරවා ගන්නා ලෙස ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව

කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 0112 69 69 17 හෝ 0112 69 45 23 යන දුරකතන සහ

මහනුවර ශාඛාවේ 081 22 23 729 යන දුරකතන අංක ඇමතිය හැකිය.