මහනුවර නගරසීමාවේ පාසල් 45ක් හෙට සිට වසා දමයි

මහනුවර නගරසීමාවේ සියලු පාසල් හෙට සිට සතියක කාලයක් වසා තැබීමට තීරණය කළ බව කලාප අධ්‍යක්ෂකවරයා සඳහන් කළේය

 

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 4 වැනිදා දක්වා මහනුවර නගර කලාපයේ පිහිටි පාසල් 45ක් වසාදැමීමට තීරණය කර තිබේ.