තවත් කොරෝනා රෝගීන් 171ක් වාර්තා වෙයි

අද (31) දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 171ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

 

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Department Govermment Information 2020.12.31 Updated/ යාවත්කාලින කිරීම 19:40 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 593/2020 නිකුත් කරන ලද වේලාව :19:40 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2020 දෙසැම්බර් වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 39400 පෑළියගොඩ කොවිඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 105 බන්ධනාගාර කොවිඩ පොකුර 171 එකතුව 39571 (අද දිනට 592) නාලකකලුවැව රජයේ පවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163, සිරුදපෙන වත. කොලම ලංකාට 1)2515759 www.news.lk"