රුපියල ඇ.ඩොලර්යට සාපේක්ෂව 2%කින් අවප්‍රමාණයට

2018 අප්‍රේල් 05දා දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇ.ඩොලර්යට සාපේක්ෂව 2%කින් අවප්‍රමාණය වී තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

තවද, අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල වෙනත් ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපේක්ෂවද අවප්‍රමාණය වී ඇත.