සිවිල් ගුවන් සේවා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අද විවාදයට

සිවිල් ගුවන් සේවා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අද (11) විවාදයට ගැනිණි.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පනත් කෙටුම්පත් අද විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.