වෛද්‍යවරුන්ගේ දීමනා ඉහළ නැංවීමට තීරණය කරයි

වෛද්‍යවරුන්ගේ හදිසි කැඳවුම් රාජකාරී ඇතුළු බාධක හා පැමිණීමේ දීමනා ඉහළ නැංවීමට මහා භාණ්ඩාගාරය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වෛද්‍යවරයෙකුට රුපියල් 15000කින් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට රුපියල් 25000 කින් හදිසි කැඳවුම් දීමනාව ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.