මධ්‍යම කදුකරය‌ට හමා ගිය දැඩි සුළඟකින් වතු නිවාස රැසකට හානි

මධ්‍යම කදුකරය‌ේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රද‌ේශවලට ‌මේ දිනවල පවතින දැඩි අයහපත් කාලගුණයත් සමඟම වතු නිවාස රැසකට හානි සිදු වී ඇත.

න‌ෝටන්බ්‍රිජ් ප‌ොලිස් වසමට අයත් ඔස්බ‌ොන් වතු යාය‌ේ ක්ල‌ෙවර්ටන් ක‌ොටස හරහා අද (16) අලුයම හමා ගිය දැඩි සුළඟකින් වතු නිවාස 10කට පුර්ණ හා අර්ධ වශය‌ෙන් අලාභ සිදු වී ඇත.