ගලක් හිස මතට වැටී තිදරු පිය‌ෙක් ජිවිතක්ෂයට

9

හැටන් ක‌ොමර්ෂල් ප්‍රද‌ේශය‌ේ දී කම්කරුව‌ෙකුග‌ේ හිස මතට ගලක් වැටීම‌ෙන් එම පුද්ගලයා ජිවිතක්ෂයට පත් වී තිබේ.

ම‌ෙස‌ේ මියග‌ොස් ඇත්ත‌ේ ගිනිගත්හ‌ේන ප්‍රද‌ේශය‌ේ පදිංචි 32 හැවිරිදි තිදරු පිය‌ෙකි.