ලබන වසරේ අයවැයට අදාල විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

24
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 වසරේ අයවැයට අදාල විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට(09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
සියලු අමාත්‍යාංශවලට මුදල් වෙන් කෙරෙන ආකාරය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මගින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.