මෝදර රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කෙරේ

මෝදර අළුත් මාවත, මාදම්පිටිය පාර හංදිය සිට පඤ්ඤානන්ද මාවත දක්වා රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි. එ් ජලනල එලිමේ ව්‍යාපෘතියක් හේතුවෙනි.

ඒ අනුව අද(09) රාත්‍රී 10 සිට 2018 නොවැම්බර් මස 12 වන දා උදෑසන 5 දක්වා කාලය තුළ මෙම මාර්ගයේ තාවකාලිකව වසා දැමෙයි.

ඒ අනුව කොළඹින් පිටවන රථවාහන මාදම්පිටිය මාර්ගයෙන් මෝදර වීදිය හරහා අළුත් මාවතට පිවිසිය හැකි අතර, කොළඹට ඇතුළුවන රථවාහන පඤ්ඤානන්ද මාර්ගය ඔස්සේ මාදම්පිටිය මාර්ගයට පිවිස අළුත් මාවත ගමන් කළ හැක.