රජයේ වියදම් පියවීමේ ගැටළුවක් නැහැ

රජයේ වියදම් සඳහා මුදල් වෙන් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රතිපාදන සැළසෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල කියා සිටියි.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම හේතුවෙන් මෙවර අයවැයක් ඉදිරිපත් නොකෙරිනි.