වී මිලදී ගැනීමේ නව වැඩපිළිවලක්

මෙවර මහ කන්නයේදී වී අළෙවි මණ්ඩලයට අමතරව එම සහතික මිල යටතේම ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවලක් ආරම්භ කරන බව පොදු සැපයීම් හා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

මෙවර මහකන්නයේදී පෙර වසර වලට වඩා වැඩි වී අස්වැන්නක් ලැබෙනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරයි.

ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පැවසුවේ රජය විසින් නියම කර ඇති, වී අළෙවි මණ්ඩලය මිලදී ගැනීම් සිදුකරනු ලබන සහතික මිල යටතේම සියළුම වී මෝල් හිමියන් ගොවීන්ගෙන් වී තොග මිලදී ගැනීමට එකඟතාව පළකර ඇති බවයි.